РІДНА     ШКОЛА

Українська рідна школа…

В ній плекаєм рідне слово,

В ній надія на обнову,

З неї ллється, наче море,

       Струя світла на простори,

        І огріє хлопські тини,

        І проміння в хату кине,

        І розжене тьму довкола

Українська рідна школа.

З неї вийде племя сміле,

Що поборе вражі сили,

Що обійме менших братей,   

Сонних кликне в труд завзятий,

        А в тім труді зломить пута,

        Що в них наша доля скута,

         І підніме рабські чола

         Українська рідна школа.

                

Константина Малицька    

Форма навчання: "Інституційна, очна,денна" ,затверджено на засіданні педагогічної ради від 29.08.2019р. протокол №1.

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Рівні навчальних досягнень

Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

 

I. Початковий

1

Учні засвоїли знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень

 

2

Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, володіють окремими видами умінь на рівні копіювання зразка

виконання певної навчальної дії

 

3

Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу; з

допомогою вчителя виконують елементарні завдання, потребують детального кількаразового їх пояснення

 

 

 

II. Середній

 

4

Учні відтворюють частину навчального матеріалу у формі понять з

допомогою вчителя, можуть повторити за зразком певну операцію, дію

5

Учні відтворюють основний навчальний матеріал з допомогою

вчителя, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять

 

6

Учні будують відповідь у засвоєній послідовності; виконують дії за зразком у подібній ситуації; самостійно працюють зі значною

допомогою вчителя

 

 

 

 

 

 

III. Достатній

 

7

Учні володіють поняттями, відтворюють їх зміст, уміють наводити

окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії

 

 

8

Учні вміють розпізнавати об'єкти, які визначаються засвоєними поняттями; під час відповіді можуть відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв'язків; володіють вміннями на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконують з незначною допомогою вчителя;

відповідають логічно з окремими неточностями

 

9

Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, володіють вміннями виконувати окремі етапи розв'язання проблеми і застосовують їх у співробітництві з

учителем (частково-пошукова діяльність)

 

 

 

 

 

IV. Високий

 

 

10

Учні володіють системою понять у межах, визначених навчальними програмами, встановлюють як внутрішньопонятійні, так

і міжпонятійні зв'язки; вміють розпізнавати об'єкти, які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення; відповідь

аргументують новими прикладами

11

Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, вміють

застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях

 

12

Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійні роботи виконують під

опосередкованим керівництвом; виконують творчі завдання


КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи

 

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

I. Початковий

1

Учні розрізняють об'єкти вивчення

2

Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, мають

нечіткі уявлення про об'єкт вивчення

3

Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою

вчителя виконують елементарні завдання

 

 

 

II. Середній

4

Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний

матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію

5

Учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з помилками

й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило

 

6

Учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють

застосовувати знання при виконанні завдань за зразком

 

 

 

 

 

 

 

III. Достатній

 

7

Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні

навчальні дії

 

 

8

Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні,

хоч і мають неточності

 

9

Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і

правильною аргументацією

 

 

 

 

IV. Високий

10

Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення

 

11

Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати

Проблеми

 

 

12

Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися

джерелами інформації, приймати рішення

проблемне питання школи:

«Формування особистості учня через розвиток його творчих можливостей і самовдосконалення в умовах  особистісно орієнтованої системи навчання і виховання».

Права учнів

1. На захист прав особистості і ввічливе ставлення до себе.
2. На вибір факультативів, гуртків, екзаменів із окремих предметів і складання екстерном
програми НФН.
3. На відкриту оцінку своїх знань, отримання
об’єктивної оцінки із предметів.
4. На завчасне повідомлення про строк контрольної роботи, вимагати проведення не більше двох контрольних робіт у день і не більше п’яти контрольних робі у тиждень.
5.Вносити пропозиції в раду, адміністрацію школи по покращенню програмного навчання і виховання.
6. На забезпечення якісним харчуванням.
7. Висловлювати класному керівнику, директору, вчителям свої проблеми і отримувати від них допомогу, пояснення, відповіді.
8. Відкрито висловлювати свою думку стосовно життя школи, не принижуючи гідності інших.
9. Представляти школу в конкурсах, оглядах, змаганнях та інших заходах відповідно зі своїми можливостями і вміннями.
10. На звільнення від уроків згідно заяви батьків.

Обов’язки учнів

1. Виконувати статут школи.
2. Оволодівати знаннями.
3. Не пропускати уроки, не запізнюватися на заняття.
4. Приходити до школи охайними, в шкільній формі.
5. Акуратно вести щоденник і подавати його за першою вимогою вчителя.
6. Брати активну участь у житті школи, підтримувати і примножувати традиції школи, брати активну участь у позакласній і гуртковій роботі.
7. Бути ввічливим у спілкуванні з учителями, з повагою ставитись до батьків. Проявляти милосердя, турбуватися про молодших.
8. Гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки.
9. Бережливо ставитись до державного, суспільного і особистого майна, охороняти природу.
10. Діяти завжди на благо колективу, турбуватися про честь і підтримку традицій школи.
11. Підкорятися вказівкам та розпорядженням директора школи, педагогічної ради, а також постановам шкільного самоврядування.